Obchodní podmínky

I. Dodavatel

Dodavatel a zároveň výrobce programu CwdStudio je fyzická osoba Ing. Ivo Skalický se sídlem T. G. Masaryka 102, 538 21 Slatiňany evidovaný u Obecního živnostenského úřadu, Gorkého 489, 530 02 v Pardubicích pod č. evidenční 360601-37579-00 a 360601-37580-00, č. jednací 03/002139/F-1 a 03/002140/F-1 od 28.4.2003

II. Odběratel

Odběratelem softwaru (zákazníkem) může být libovolná fyzická či právnická osoba se sídlem v ČR.

III. Poskytované služby

Prodejce dodává licence k použití jednotlivých modulů programu CwdStudio dle objednávky odběratele.

Dodavatel nezajišťuje instalaci software. Technická podpora je poskytována emailem v míře přiměřené k řešení problému.

IV. Objednávka a uzavření smlouvy

Odběratel může objednávku učinit prostřednictvím online formuláře nebo elektronickou poštou.

Každá objednávka musí jednoznačně specifikovat, kdo je objednávajícím, co objednává, komu se má dodávka fakturovat a komu je objednaná licence určena (kdo má být jejím nabyvatelem – konečným uživatelem). Není-li výslovně uvedeno jinak, má se za to, že nabyvatelem licence má být objednávající.

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí Občanským zákoníkem (je-li odběratelem fyzická osoba – nepodnikatel), případně Obchodním zákoníkem (je-li odběratelem právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel).

V. Ceny

Veškeré ceny jsou konečné. Prodejce není plátcem DPH.

VI. Platební podmínky

Platbu je možno provést předem na bankovní účet č. 670100-2202928260/6210 s variabilním symbolem vygenerovaným objednávkovým systémem nebo dobírkou. V případě platby předem uhradí odběratel částku na základě výzvy k platbě bankovním převodem, poštovní poukázkou typu A nebo vkladem hotovosti na bankovní účet dodavatele.

Po přijetí objednávky systém ihned vystavuje výzvu k platbě. Po přijetí platby je vygenerována faktura, která je odeslána emailem a zároveň je dostupná pod odkazem pro sledování objednávky. Tištěný originál faktury je možno zaslat poštou, pokud byla tato možnost zvolena při objednávce.

Ke každé dodávce obdrží odběratel od dodavatele daňový doklad, který má náležitosti vyžadované daňovými zákony a předpisy ČR.

VII. Dodací podmínky

V případě elektronické distribuce je uživateli dodán licenční soubor prostřednictvím elektronické pošty. V případě dodání na CD je licenční soubor umístěn na CD v kořenovém adresáři. Licenční soubor poté umožňuje změnit zkušební verzi zdarma na registrovanou.

V případě dodání na CD, zasílá prodejce doporučenou zásilku prostřednictvím České pošty.

VIII. Dodací lhůty

U elektronických licencí se dodací lhůty pohybují v řádu jednotek pracovních dní od připsání zálohové platby na účet dodavatele (obvykle je však licence zaslána v týž den, kdy byla připsána platba na účet prodejce). U softwaru dodávaného ve hmatatelné podobě se doba dodání pohybuje v řádu 2-4 dnů.

IX. Odstoupení od smlouvy

Odběratel může od smlouvy odstoupit pouze se souhlasem dodavatele. Stornovat objednávku je možné do okamžiku odeslání licenčního souboru zákazníkovi.

Je-li odběratel zároveň nabyvatelem („spotřebitelem“) objednané licence, na objednávku se vztahuje § 53 odst. 7 a 8 Občanského zákoníku. § 53 odst. 7 stanoví, že spotřebitel je oprávněn do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu a bez jakékoli sankce odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku. § 53 odst. 8 upřesňuje, že se toto právo nevztahuje mj. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

X. Záruční podmínky

Prodejce poskytuje na dodávaný software záruky ve stejném znění, jak uvádějí licenční podmínky.

XI. Reklamace

Případné reklamace je odběratel povinen uplatnit do tří měsíců od převzetí plnění. Na reklamace uplatněné po této lhůtě nemusí brát dodavatel zřetel.

Reklamaci je možné uplatnit pouze v případě, kdy při respektování licenčních podmínek výrobce dodaný licenční soubor nelze použít ke zprovoznění placené verze objednaného software. Reklamovat nelze chyby či funkci samotného software.

V případě, že dodavatel dodá odběrateli licenční nebo registrační údaje, které nelze použít ke zprovoznění placené verze objednaného programu, nahlíží se na objednávku až do okamžiku, kdy dodavatel zjedná nápravu, jako by plnění dosud nebylo poskytnuto.

U software dodávaného ve hmatatelné podobě se možnost reklamace v běžném, zákonem stanoveném rozsahu, vztahuje i na čitelnost instalačního média, je-li součástí dodávky.

Odběratel je povinen dodavateli poskytnout součinnost nezbytnou pro vyřešení reklamace.

Možnost reklamace se nevztahuje na registrační údaje, jejichž platnost zruší výrobce na základě porušení licenční smlouvy ze strany uživatele, případně jejichž platnost skončí v důsledku toho, že výrobce software ukončí činnost.

XII. Ochrana osobních údajů

Dodavatel nakládá s osobními údaji v souladu s platnými zákony ČR, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. V interní databázi uchovává základní identifikační údaje (jméno osoby, IČ, DIČ, poštovní a emailové adresy), které využívá v rámci administrativní agendy spojené s vyřizováním objednávek a dále k dohledávání historických objednávek v případech, kdy odběratel po určité době požaduje kopii původně dodaných licenčních údajů. Dodavatel v databázi neuchovává žádné citlivé osobní údaje.

Odběratel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rozsahu definovaném těmito Obchodními podmínkami. Odběratel má právo vyžádat si podrobné informace o povaze a rozsahu uchovávaných osobních údajů, případně může požádat dodavatele o jejich odstranění z databáze (dodavatel takové žádosti bez zbytečného odkladu vyhoví).

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí od 1.11.2011. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky podle potřeby měnit a upřesňovat - pro konkrétní objednávku však obchodní podmínky platí vždy v té podobě, v jaké byly zveřejněny na stránkách dodavatele v okamžiku odeslání objednávky.

Aktuální verze

1.2.11 (revision: 397)
Datum vydání: 26.4.2023

Stáhnout
Velikost: 9.81 MB
Windows XP, Vista, 7, 8, 10

verze pro jiný OS...

Zakoupit

Komerční verze od 2 200 Kč

Osobní verze od 350 Kč

Podrobný ceník...

Ihned k dodání!

Koupit CwdStudio

Aktuality

  • 31.3.2023

    Vydána verze 1.2.10 řešící nefunkční řešení online klasických křížovek na dotekových zařízeních a opravující chybu při importu uživatelského slovníku.

  • 8.11.2022

    Vydána verze opravující možnost rozlišení použití CH, DZ, DŽ v tajence osmisměrky

  • 11.11.2019

    Originální dárek k Vánocům? Křížovka s vlastní tajenkou! Udělejte radost Vašim blízkým zakupte si licenci programu na Generování křížovek či osmisměrek CwdStudio nebo si objednejte hotovou křížovku např. z Křížovky na přání