Licenční podmínky

Počítačový program CwdStudio je autorským dílem chráněným ustanovením autorského zákona a mezinárodními smlouvami. Jeho instalací se zavazujete dodržovat ustanovení následující smlouvy mezi Vámi (fyzickou či právnickou osobou) a Ivem Skalický (fyzická osoba: Ivo Skalický, ITPro CZ, IČO: 729 55 724) Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nesmíte tento produkt instalovat a používat!

Předmětem této smlouvy je poskytnutí práv k autorskému dílu (počítačovému programu) s názvem uvedeným výše.

Oprávnění, která touto smlouvou získáváte:

  1. Nevýlučně používat tuto kopii programu pro svou potřebu osobní nebo komerční (v závislosti na typu zakoupené verze) za předpokladu, že tuto kopii nebudete používat na dvou a více počítačích současně. V případě, že jste získali víceuživatelskou verzi, smíte program používat pouze na takovém počtu počítačů, na který jste zakoupili licence.
  2. Používat vytvořené křížovky / osmisměrky v KOMERČNÍ verzi programu pro libovolnou komerční činnost bez jakýchkoli omezení.
  3. Právo na poskytnutí poradenské služby týkající se programu.
  4. Právo na aktualizace programu přes internet zdarma.

Jednání, které je zejména zakázáno:

  1. Nejste-li držitelem komerční verze produktu nesmíte křížovky / osmisměrky vytvořené v tomto programu uveřejňovat v žádné tiskovině, která vyjde ve více než 10 výtiscích nebo na webu ani používat tyto křížovky / osmisměrky k jakékoli výdělečné činnosti.
  2. Nejste-li držitelem víceuživatelské verze, nejste oprávněni nainstalovat a používat program na dvou a více počítačích současně a pořizovat kopie programu a dále je šířit.
  3. Jakýmkoliv způsobem program měnit, překládat jej do zdrojového tvaru, zahrnout jej do jiného programu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního programu.
  4. Převádět oprávnění získaná touto smlouvou na jiné osoby, půjčovat, pronajímat či jiným způsobem nakládat s programem.
  5. Je výslovně zakázáno provádět zpětnou analýzu programu.
  6. Použít slovník dodaný s programem k jiné činnosti než tvorba křížovek a osmisměrek prostřednictvím programu CwdStudio či zveřejnění slovníku jak v uzavřené či otevřené podobě je zakázáno.

V případě porušení některé z těchto podmínek je výrobce oprávěn bez náhrady zrušit platnost Vašeho licenčního souboru.

Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem instalace programu. Smlouva zůstává v platnosti, dokud neporušíte smluvní podmínky. Platnosti smlouva pozbývá automaticky, aniž by Ivo Skalický (fyzická osoba Ivo Skalický, ITPro CZ, IČO: 729 55 724) musel smlouvu vypovědět a to okamžikem, kdy učiníte cokoli v rozporu s ustanovením této smlouvy. V okamžiku, kdy skončí platnost této smlouvy, jste povinen zničit všechny kopie programu včetně produktů vzniklých úpravou či překladem programu nebo jeho zahrnutím do jiného programu.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Počítačový program CwdStudio VÁM JE POSKYTNUT TAK "JAK JE" A AUTOR NEBO DISTRIBUTOR NEPŘEBÍRÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY VŠEHO DRUHU, ZPŮSOBENÉ PROVOZEM POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU. POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU JE NA VLASTNÍ RIZIKO A AUTOR ANI DISTRIBUTOR NEDÁVÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY ZA JEHO CHOVÁNÍ A FUNKCE.

Autor ani distributor nezodpovídá za správnost výrazů ve slovníku.

Wersja aktualna

1.2.11 (revision: 397)
Data wydania: 26.4.2023

Pobierz
Wielkość: 9.81 MB
Windows XP, Vista, 7, 8, 10

wersja dla innego OS...